NextGEN Gallery Plugin Not found

Rekrutacja

Rekrutacja

Rekrutacja.

10387020

  1. Rekrutacja.
  • Członkiem grupy może zostać każdy, powyżej 16 roku życia.  W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców lub opiekuna prawnego, oraz Rady Grupy.
  • Kandydaci na członków Grupy mogą zostać przyjęci na okres próbny po przejściu rozmowy kwalifikacyjnej i akceptacji Rady po tajnym/jawnym głosowaniu.
  • Członków – kandydatów Grupa przyjmuje na stałe po półrocznym okresie próbnym i ponownej akceptacji Rady.
  • W czasie okresu próbnego członek –  kandydat powinien się wyposażyć w podstawowe umundurowanie, sprzęt, oraz wyposażenie wyznaczone przez Radę, stosownie do zapotrzebowania na określoną, rekonstruowaną w Grupie postać.
  • Członek – kandydat zobowiązany jest również do zdobycia w okresie próbnym określonej wiedzy historycznej na temat inscenizowanych przez Grupę epizodów historycznych oraz umundurowania, wyposażenia i sprzętu będącego w posiadaniu Grupy.
  • Członek – kandydat od samego początku pobytu w Grupie jest zobowiązany do uiszczania składek podstawowych jak i okolicznościowych.

Pełny regulamin Grupy dostępny u poszczególnych jej członków.

 

Comments are closed.