NextGEN Gallery Plugin Not found

Stopnie wojskowe NVA

Stopnie wojskowe NVA

Stopnie w armii NRD są połączeniem stopni niemieckich i radzieckich. Ze względu na sytuację polityczną armia wschodnioniemiecka mogła zachować tradycyjny wygląd i kształt pagonu, który sięgał czasów kaiserowskich i pruskich.Ale układ gwoździ (gwiazdek) był już wzoru Radzieckiego.Szczególnie widać to przy stopniach oficerskich, gdzie widnieje podział na oficerów młodszych i oficerów starszych.

Stopnie oficerów Wehrmachtu, tj.  7,8,9, przedstawiają oficerów starszych: pułkownik, podpułkownik i major, a  10,11,12 oficerów młodszych kapitan, porucznik i podporucznik. Widać, że oprócz układu gwoździ ,istotną role pełni podkładka pagonu, oficerowie młodsi mają płaskie pagony plecione metalową nicią .Oficerowie starsi i  mają pagony plecione w warkocz.

Stopnie Armii Radzieckiej też mają podział na oficerów młodszych i starszych i podobnie panuje powtarzający się układ gwiazdek, tyle że podkładka pagonu jest taka sama z tą różnicą, że oficerowie młodsi od góry, czyli młodszy porucznik, porucznik, starszy porucznik ,kapitan  mają wyhaftowany na pagonie jeden pasek:

 

. 

a oficerowie starsi dwa. Od góry major, podpułkownik, pułkownik:

 

  

Stopnie oficerskie DDR ,porównując pagony NVA do stopni oficerskich  wehrmachtu i Armi Radzieckiej widać wyraźne połączenie tych dwóch wzorów dystynkcyjnych. Od góry z lewej  podporucznik, porucznik, starszy porucznik, major podpułkownik, pułkownik

 

 

Kolory (waffenfarby) oznaczające rodzaje wojsk są podobne do oznakowań jakie były w wehrmachcie, ale nie wszystkie barwy odnoszą sie do tych samych formacji, które były w czasie II wojny światowej.Przedstawione pagony posiadają waffenfarbe zieloną co oznacza ze jest to straż graniczna.

Stopnie w armii nrd były podzielone na cztery korpusy,ale oprócz stopni wyróżniających szeregowych, podoficerów,chorążych,oficerów,były także w służbie stopnie funkcyjne jak np,dowódcta drużyny czy absolwenci szkół podoficerskich ,chorązych czy oficerskich.

Korpus werbunkowy, od lewej  każdy stopień obejmuje dwa pagony wyjściowy i polowy (turn)

Soldat (szeregowy), Soldat postenfuhrer (szeregowy funkcyjny), Gefreiter (kapral), Gefreiter postenfuhrer (kapral  funkcyjny), Stabsgefreiter (starszy kapral)  Stabsgefreiter postenfuhrer (starszy kapral funkcyjny), Soldat Unteroffzierschuler (szeregowy absolwent szkoły podoficerskiej), Gefreiter Unteroffizierschuler (kapral asolwent szkoły podoficerskiej), Stabsgefreiter Unteroffizierschuler (starszy kapral absolwent szkoły podoficerskiej)

Stopnie podoficerskie i chorążych od lewej

Unteroffizier (plutonowy),  Unterfeldfebel ( młodszy sierżant), Feldfebel (sierżant), Oberfeldfebel (starszy sierżant), Stabsfeldfebel (sierżant sztabowy) Fahnrichschuler Studienjahr 1 (chorąży student 1 roku), Fahnrichschuler Studienjahr 2 (chorąży student 2 roku),  Fahnrich (chorąży), Oberfahnrich (starszy chorąży), Stabsfahnrich (chorąży sztabowy) Oberstabsfahnrich (starszychorąży sztabowy), Offizierschuler HochschuleFortbildung  (kandydat wyższej szkoły oficerskiej), Offizierschuler studienjahr1 ( student szkoły oficerskiej na 1 roku studiów), Offizierschuler studienjahr2 ( student szkoły oficerskiej na 2 roku studiów), Offizierschuler studienjahr3 ( student szkoły oficerskiej na 3 roku studiów), Offizierschuler studienjahr4 ( student szkoły oficerskiej na 4 roku studiów)

Stopnie oficerskie  od lewej

Unterleutnant (podporucznik), Leutnat (porucznik), Oberleutnant (starszy porucznik), Hauptmann ( kapitan), Major(major), Oberstleutnant (podpułkownik), Oberst (pułkownik)

Stopnie Generalskie od lewej

Generalmajor ,Generalleutnant  Generaloberst,Armeegeneral

 

Stopień Marszałka

Marschall der DDR

Stopień marszałka został ustanowiony 25 marca 1982 roku i był odpowiednikiem marszałka Związku Radzieckiego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.